Disclaimer

Wijziging van de onderhavige voorwaarden en bepalingen iBESS behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de gebruiksvoorwaarden na te lezen.

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.ibess.be. Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door iBESS bvba, Herentalsesteenweg 81A – 2280 Grobbendonk . Door gebruik van deze website aanvaardt U die gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe na te leven. iBESS kan, op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt.

iBESS gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de software, producten of diensten die op of via haar website worden aangeboden. Zij garandeert evenmin de correctheid van de informatie die op haar site voorkomt of via die website wordt aangeboden. iBESS heeft het recht de informatie op ieder ogenblik te veranderen zonder gebruikers hierover op voorhand op de hoogte te moeten brengen.

Indien via de iBESS site links tot stand worden gebracht met andere sites -rechtsreeks of via zoekmotoren- is iBESS niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. iBESS heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Eenieder die gebruikt maakt van deze zoekmotoren dient er zich bewust van te zijn dat internet informatie kan bevatten die onwettelijk, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat iBESS geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op gebeurlijk onwettelijke, onrechtmatige of schadelijke informatie die via internet wordt verspreid. Ibess kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op haar site.

iBESS is niet aansprakelijk voor om het even welke schade, wat ook de oorzaak of de aard van de schade is, die de klant zou lijden ten gevolge van het gebruik van haar website of gelinkte sites, weze het aan zijn computer, de documenten , dan wel bestanden van zijn computer.

Prijs informatie

De prijzen die u terug vindt in onze website zijn vrijblijvend, exclusief btw en onderhevig aan wijzigingen. Kortingen zijn in principe niet cumuleerbaar. Vraag steeds naar onze actuele prijzen of een aanbieding op maat. Definitieve bindende prijzen worden enkel als officiële aanbieding meegedeeld.

Intellectuele eigendomsrechten

iBESS besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van haar website. De teksten, tekeningen, foto’s, films, lay-out, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en alle andere bestanddelen -van welke aard ook- van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van iBESS of van derden.

Het gebruik, kopiëren, vertalen, bewerken, wijzigingen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het desbetreffende intellectuele recht is bekomen. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk en integraal toe de intellectuele rechten van iBESS en van derden te eerbiedigen. iBESS behoudt zich het recht voor naar eigen goedvinden op te treden en alle maatregelen te nemen die zij geschikt acht om inbreuken op haar intellectuele rechten of deze van derden te verhinderen of te stoppen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid n.a.v. die initiatieven om welke reden ook, ten laste kan worden gelegd. Indien u meent dat een werk waarop u auteursrechten heeft, op de Ibess site werd gekopieerd, of dat uw intellectuele of andere rechten in dat kader werden geschonden, stuur dan een mail naar info@ibess.be.

Toepasselijk

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden. Ieder geschil met betrekking tot de iBESS site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de Hasseltse rechtbanken uitsluitend bevoegd.

Privacy

De persoon of bedrijfsgegevens die u via deze site verstrekt worden opgenomen in de bestanden van iBESS bvba, Herentalsesteenweg 81A – 2280 Grobbendonk. Deze gegevens worden door iBESS verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten.

Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per email op info@ibess.be, per fax op het nummer 014/49.02.80 of per brief. Deze gegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor het personaliseren van publiciteit op onze site. U beschikt over een inzage- en correctierecht.

Heeft u nog vragen over ons bedrijf? Neem dan vandaag nog contact op met IBESS in Grobbendonk en wij helpen u meteen verder.